Мотиваційний лист

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ВСТУПНИКІВ

 Хмельницького національного університету в 2023 році

Відповідно до Правил прийому на навчання до Хмельницького національного університету в 2023 році для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра та для здобуття освітнього ступеня магістра на основі диплома бакалавра (спеціаліста, магістра) необхідною умовою є наявність мотиваційного листа.

Мотиваційний лист – це коротко (одна-дві сторінки) викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

 1. Вступ.
 2. Основна частина.
 3. Заключна частина.

Вступ містить загальну інформацію про адресата і адресанта мотиваційного листа («шапку») листа, звертання та власне вступну інформацію.

«Шапка» листа включає:

 • відомості про адресата: ім’я, посада, прізвище особи, якій адресовано МЛ, із назвою ЗВО. Адресат мотиваційного листа – голова Приймальної комісії Хмельницького національного університету Сергій МАТЮХ; він же – ректор Хмельницького національного університету;
 • відомості про адресанта: прізвище, ім’я, по батькові вступника, електронна та фактична адреси, № телефону.

Звертання до голови Приймальної комісії університету або ж до ректора університету має бути шанобливим – почати його варто зі слова «шановний», назву посади написати у кличній формі, завершити звертання знаком оклику.

Власне вступ містить інформацію про те, з якою метою Ви звертаєтеся до адресата, на яку спеціальність, освітню програму, якого освітнього рівня бажаєте вступити. Варто подати загальну причину обрання навчального закладу і спеціальності, освітньої програми (до 4 речень).

Основна частина має розкривати питання:

 • чому Ви зацікавилися цією спеціальністю (освітньою програмою)?
 • які Ви маєте здобутки, пов’язані безпосередньо з обраною спеціальністю і освітньою програмою (академічні результати з певних предметів, які пов’язані з майбутньою спеціальністю/освітньою програмою; здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні за обраною спеціальністю; участь у конкурсах, проєктах, майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо)?
 • що вплинуло на вибір Вашої майбутньої професії (факти з досвіду Вашого життя, з історії, з літератури)?
 • чому Ви бажаєте навчатися саме у Хмельницькому національному університеті?
 • якими Ви бачите свої перспективи, професійне життя після завершення навчання?
 • чому саме Вас має обрати університет? (до 10-12 речень)

Заключна частина має підсумковий характер. Ви маєте підтвердити готовність навчатися і висловити впевненість у правильному виборі навчального закладу та спеціальності, освітньої програми. (до 2-3 речень).

Зміст листа повинен бути лаконічним. Чітка структура спростить прочитання листа. Для спрощення читання бажано розбивати текст на абзаци, відповідно до трьох його складових частин (вступ, основна частина, заключна частина). Лист не повинен мати емоційного відтінку, при його написанні варто дотримуватись стриманості, серйозності, практичності.

Лист має бути написаний державною мовою без орфографічних і стилістичних помилок. Рекомендований обсяг мотиваційного листа має не перевищувати 3500 символів.

Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Мотиваційний лист, який містить ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.

Зразки мотиваційних листів
Таблиця 1. Критерії оцінювання (ранжування) мотиваційних листів
КритерійЗарахування
1. Загальні вимоги до мотиваційного листа 
Обсяг (2500-3500 символів)+/–
Орфографія і пунктуація (наявність/відсутність помилок)+/–
Наявність абзацного поділу+/–
Стилістика (офіційно-діловий стиль)+/–
Логіка викладу (відсутність логічних суперечностей в аргументах, висновки випливають з аргументів)+/–
2. Структура мотиваційного листа 
Вступна частина (наявність)+/–
Основна частина (наявність)+/–
Заключна частина (наявність)+/–
Наявність назви ЗВО та назви обраної спеціальності / освітньої програми+/–
3. Зміст мотиваційного листа 
Вказівка на фахові досягнення (перемоги в олімпіадах і конкурсах, грамоти, дипломи тощо)+/–
Зазначення особистого фахового досвіду (волонтерська робота за обраною спеціальністю, початковий досвід, стажування тощо)+/–
Наявність конкретних аргументів щодо вибору спеціальності, освітньої програми (наведення прикладів з історії, літератури, власного життя тощо)+/–
Наявність підтверджених навичок комунікування й соціалізації (участь в організації проєктів, у майстер-класах тощо)+/–
Бачення власних професійних завдань під час навчання (плани щодо наукової та громадської роботи)+/–
Бачення перспектив власного професійного розвитку після завершення навчання за обраною спеціальністю, освітньою програмою (використання отриманих знань і навичок у майбутньому)+/–